Người Do Thái đã đạt được gần 193 giải Nobel ở nhiều lĩnh vực: